Uşaq Cərrahiyyəsi


Ege Hospitalın uşaq cərrahiyyəsi şöbəsiuşaqların yeni doğulduğu dövrdən 16 yaşa qədərki əməliyyatları həyata keçirir.

Uşaq cərrahiyyəsi şöbəmizdə icra edilən əməliyyatlar:

Anorektal malformasyonlar:

 • Anus imperforatus;
 • Rektal, kolonik atreziyalar;
 • Ektopik anüs;

Genitoüriner malformasyonlar:

 • Vaginal atreziya, agneziyalar;
 • Urogenital fistullar;
 • Rektovaginal anomaliyalar;
 • Uşaqlıq yolunun anadangəlmə anomaliyaları;
 • Yumurtalıq xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi;
 • Uterus anomaliyaları;

Üriner sistemin anomaliyaları:

 • Ekstrofi vezika;
 • Epispadias;
 • Hipospadias;
 • Penil rotasyon anomaliyalar;
 • Testis anomaliyaları;
 • Kloakal anomaliyalar;
 • Həzm sistemi anomaliyaları;
 • İntestinal atreziyalar və s.
 • Ağciyər əməliyyatları;
 • Anadangəlmə və qazanılmış kistalar, törəmələr, bronxoektaziya və s.SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!